जून २०१८

हा पावसाळ्याचा महिना असल्याने आकाश ढगांनी आच्छादलेले असते त्यामुळे या महिन्यात ग्रहांची स्थिती देण्यात येणार नाही.